Vpis v prvi razred

Pogoji za vpis

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni z vabilom po pošti.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja lahko odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti

O otrokovi pripravljenosti tem odloča ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. Na odločitev ravnatelja je možna pritožba, o kateri odloča šolska pritožbena komisija. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika.

Šolski okoliš in način izobraževanja

Starši imate pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, ali kot izobraževanje na domu.

Starši imate pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva,

Novost pri šolskih okoliših (povezava na dokument):
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega VIZ Osnovna šola Šmarje – Sap.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola. Otroku s posebnimi potrebami se z odločbo o usmeritvi določi praviloma najbližja ustrezna šola.

Šoloobvezni otroci s tujimi listinami o izobraževanju

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka.

Vir: Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Povezave na dokumente

Vabilo na vpis v 1. razred 21/22

Obvestilo o skupnih šolskih okoliših

Obvestilo občine Grosuplje o fleksibilnih šolskih okoliših

(Visited 80 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost